2017 bol bol kar ile


Çok kar var. Okul tatil oldu.